Algemene Voorwaarden

DEFINITIES:

Feestsnacks: de gebruiker van deze algemene voorwaarden: handelend onder de naam Feestsnacks met KVK nummer: 0698334474 (België)

Opdrachtgever: de klant die Feestsnacks de opdracht geeft om een dienst te leveren.

Opdrachtbevestiging: de schriftelijke bevestiging per email van de overeenkomst opgemaakt door Feestsnacks.

Overeenkomst: de opdracht en alle gemaakte afspraken tussen Feestsnacks en de opdrachtgever.

Voorwaarden: deze algemene voorwaarden van Feestsnacks.

Opdracht: de levering aan opdrachtgever conform de overeenkomst.

 

1. BOEKINGEN

Alle boekingen geschieden per mail en worden ook per mail aan de opdrachtgever bevestigd. Een telefonische of mondelinge boeking is NIET geldig.

2. OPDRACHTBEVESTIGING/OVEREENKOMST

– Wanneer Feestsnacks de opdrachtgever een schriftelijke opdrachtbevestiging stuurt, is die beslissend voor de inhoud en uitleg van de overeenkomst, onder voorbehoud van typfouten.
– Eventuele gemaakte aantekeningen en reacties van opdrachtgever maken geen deel uit van de overeenkomst, tenzij Feestsnacks deze alsnog per mail bevestigt.
– Feestsnacks bepaalt de wijze van uitvoering van de overeenkomst en kan daarbij gebruik maken van derden en behoud zich het recht vergelijkbare alternatieven te gebruiken indien de oorspronkelijk afgesproken items niet leverbaar zijn.

3. BETALINGEN

Betalingen geschieden via overboeking per bank of contant op locatie. Boekingen die per bank overschrijving geschieden dienen door de opdrachtgever tijdens de boeking per mail bij ons aangevraagd te worden. Feestsnacks kan vóór de uitvoering van de opdracht een deel van de prijs (tot 50%) als voorschot factureren ter dekking van inkoopkosten en ter verzekering van eindbetaling. Opdrachtgever zal de eindfactuur contant of binnen 5 werkdagen na levering per overboeking betalen. Indien betaling achteraf geschied en opdrachtgever hierin in gebreken blijft, behoud Feestsnacks zich het recht een incassobureau in te schakelen.

Elke op de vervaldag niet betaalde factuur zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd worden met 12% intresten per jaar en met een forfaitaire schadeloosstelling gelijk aan 15% van het factuurbedrag, met een minimum van 60 euro.

3. ANNULERINGEN

Een boeking die per mail is gedaan is rechtsgeldig en mag geannuleerd worden onder de volgende voorwaarden:
– Een annulering dient minimaal 3 maanden voor de bevestigde datum aan ons te worden doorgegeven
– Wanneer de annulering binnen 3 maanden voor de bevestigde datum aan ons doorgegeven wordt zijn wij genoodzaakt uw aanbetaling/voorschot in te houden of €50 in rekening te brengen.
– Wanneer de annulering binnen 6 weken voor de bevestigde datum aan ons doorgegeven wordt zijn wij genoodzaakt om de 50% van het factuurbedrag in rekening te brengen.
– Bij minder dan 48 uur is het niet meer mogelijk te annuleren en dient het gehele factuurbedrag te worden voldaan.

4. WIJZIGINGEN

De opdrachtgever kan een boeking kosteloos wijzigen wanneer dit minimaal 7 dagen voor de geboekte datum per mail aan ons is doorgegeven. De wijziging is definitief en van kracht wanneer Feestsnacks de opdrachtgever de wijziging per mail bevestigd.

5. AANTALLEN

Het aantal personen dient doorgegeven te worden bij de boeking per mail en zal ook bevestigd te worden door Feestsnacks in de opdrachtbevestiging, wijzigen hiervan is enkel mogelijk indien:
1. Tot 7 dagen voor aanvang van de opdracht kan de opdrachtgever de aantallen kosteloos wijzigen
2. Binnen 7 dagen voor de opdracht tot 48 uur voor aanvang van de opdracht binnen een marge van 20% van de oorspronkelijk geboekte aantal personen.
3. Vanaf 48 uur voor aanvang slechts in goed overleg en/of in uitzonderlijke gevallen is wijzigen nog mogelijk.

6. AANSPRAKELIJKHEID

– Feestsnacks is niet aansprakelijk voor eventuele schades die zijn ontstaan op locatie.
– De opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor vrije doorgang en voor de ondergrond waar de mobiele frietwagen op komt te staan evenals de aangeleverde voeding + kabel(s).
– Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor eventuele benodigde vergunningen.
– Wanneer er schades aan onze mobiele frietwagens of eventuele installaties worden toegebracht door de opdrachtgever of door een derden kunnen deze verhaald worden bij de opdrachtgever.

7. OVERMACHT

Door onvoorziene omstandigheden kan Feestsnacks niet aansprakelijk worden geacht wanneer er sprake is van:
– Ongevallen of brand
– Verkeersbelemmeringen
– Stakingen
– Storingen van stroomtoevoer en of water naar de frietwagen die door de klant of derden voorzien of geleverd zijn
– Defecten aan apparatuur in de frietwagens die nodig zijn om werkzaamheden op locatie uit te kunnen voeren

8. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANK

Alle overeenkomsten die in onze algemene voorwaarden vermeld staan en alle daaruit voortvloeiende geschillen vallen onder het Belgisch recht. Geschillen tussen de klant en Feestsnacks kunnen enkel worden betwist bij een bevoegde rechtbank.

×